Firmapolitik

Arbejdsmiljø

Det har altid ligget undertegnede meget på sinde, ikke at udsætte os selv, og vores omgivelser, for unødige belastninger, i form af støj og slidtage m.v.  Så i et fysisk hårdt fag som vores, må vi tage alle kendte hjælpe- og værnemidler i brug, i udførelsen af vores opgaver.

Vi har i virksomheden en rigtig god dialog omkring nye tiltag og ideer fra medarbejdere. Vores medarbejdere tilbydes altid deltagelse i relevante kurser omkring arbejdsmiljø og sikkerhed. Igennem vores brancheforening “Danske Anlægsgartnere” holdes vi løbende orienteret om nye regler og tiltag.

Vores APV (Arbejdsplads-vurdering) bliver løbende (mindst en gang årligt) gennemgået og opdateret, i forbindelse med møder, med hver enkelt medarbejder.  Vores Arbejdsplads-brugsanvisning, bliver ligeledes opdateret løbende.

Miljøledelse

Det har altid været en naturlig del af vores hverdag, at tage alle mulige hensyn til miljøet. Vi anvender f.eks. i stort omfang genbrugsmaterialer, og vi sortere systematisk vores affald. Vi arbejder også løbende med at reducere vores forbrug af sprøjtemidler og brændstof m.v.   Så vi har i årevis arbejdet med miljøhensyn/ledelse, dog uden at dokumentere det, men blot som en naturlig del af vores hverdag, og vores arbejde i og med naturen.

Vi arbejder lige nu (Marts 2015), i samarbejde med “Danske Anlægsgartnere”, på udarbejdelsen af en egentlig Miljøledelses håndbog. Miljøledelses Håndbogen, vil indeholde bl.a. følgende punkter :

– Virksomhedens Miljøpolitik, Vores Miljømål, Beskrivelse af miljøpåvirkninger, Organisation og ansvarsfordeling, Miljøhandlingsplan, Dokumentation af Miljøforhold, samt formidling af Miljøholdninger.

Kvalitetssikring

Vi har mange års erfaring med udførelse af anlægsgartnerarbejde. Den erfaring bruger vi, i vores hverdag, til at udføre vores opgaver fagligt- og kvalitets mæssigt korrekt.  Når det er relevant for opgavens udførelse og kontrol, benytter vi “Danske Anlægsgartneres” værktøj : Plan for kvalitet – Anlæg, der er en skabelon, til kvalitetssikring af anlægsopgaver. Dette standart værktøj, skræddersys til den enkelte opgave, og der udarbejdes en sags-orienteret “Kvalitetsstyringshåndbog”.

Denne Håndbog indeholder alle for opgaven relevante dokumenter, tegninger, mødereferater og lignende. Håndbogen indeholder desuden tidsplaner, kontrolplaner og skemaer til egenkontrol (proceskontrol og stikprøvekontrol). Skemaerne udfyldes løbende af henholdsvis de udførende og den sagsansvarlige.

Marts 2015, Torben Jensen