Grøn pleje

Vi tilbyder individuelt tilpassede grønne løsninger som vi kalder “grøn pleje”, for erhvervsvirksomheder, private haveejere, institutioner og grundejerforeninger mv.

Vi er gerne behjælpelige med udarbejdelse af en grøn plejeplan, med tilpasning af plejeniveau, til den enkelte kundes behov og forventninger.

Vi tilstræber at arbejdet udføres med mindst mulig miljøpåvirkning, og anvender ved f.eks. renholdelse af beplantninger, i størst muligt omfang løsninger som bunddækkende vegetation, dækafgrøder eller træ- og barkflis m.v.

Vi favner bredt, og nævner her nogle typiske opgaver vi kan være behjælpelige med :

Græsklipning, vertikalskæring, gødskning, kantskæring, jordbundsanalyser m.v.

Græsklipning, vertikalskæring, gødskning, kantskæring, jordbundsanalyser m.v.

Ukrudtsbekæmpelse, beskæring, vanding, opbinding, gødskning, hækklipning,
efterplantning, udlægning af dækmaterialer, samt almindelig renholdelse (ejen-
domsservice).

Fældning, udtynding, beskæring, opbinding, rodfræsning, flishugning, kørsel med
kraftig slagleklipper på sekundære arealer, samt oprensning langs vandhuller og
søer.